Iōng-chiá:A-giâu/Pit-kì

Wikipedia jī-hêngSiu-kái

Kiat-lūn: iáu-sī chin pháiⁿ-khoàⁿ :(
9pt khah hó tām-po̍h-á

InterfaceSiu-kái

Misc. linksSiu-kái


Viva TonalSiu-kái

Tē-miâ/hêng-chèng tan-ūiSiu-kái

Iu-sian khí ê ia̍hSiu-kái

Chiah ê ia̍h (a̍h-sī Hō-ló-gí ê pán-pún) èng-kai iu-sian lâi chéng-lí.