{{Otd/format}}Siu-kái

  • In-ūi ū-ê ji̍t-chí bô-kàu 5-ê sū-kiāⁿ, lí án-ne kái ē chhut-hiān ke--chhut-lâi ê ":" hû-hō. Só͘-í góa chhú-siau lí-ê siu-kái.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:29 (UTC)

Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p.