Góa ū khoàⁿ-tio̍h lí siá tī Chhiū-á-kha ê oē, góa kám-kak lí ê POJ siá liáu bē bái, ha̍k-si̍p ê sok-tō· mā chiâⁿ kín, kā lí kiong-hí. Nā ū su-iàu, ē-sái chhì-iōng chit-ê pheng-im kiám-cha-khì (spell checker). A-giâu 09:56, 15 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Category:User languagesSiu-kái

Astroviolin,

Góa kā Category:User languages chéng-lí--chi̍t-piàn, goân-chek sī án-ne:

 • 1 chióng gí-giân (x) ê lūi-pia̍t (Category:User x) kan-na chhut-hiān 1 pái (kah pa̍t-ê Wikipedia sio-siâng);
 • Só·-ū ê gí-giân chân-chhù (-0, -1, -2, téng-téng.) ê lūi-pia̍t (Category:User x-n) kan-na chhut-hiān tī Category:User x ē-kha (kah pa̍t-ê Wikipedia sio-siâng).

Í-siōng ê hun-lūi-hoat ū 1-ê hó-chhù: tùi pa̍t-ê Wikipedia lâi ê lâng m̄-bián koh o̍h 1-ê sin hun-lūi-hoat. Án-ne hó bô?

A-giâu 21:25, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Ah! Án-ne hó! Kî-si̍t goá cha-hng chiah khai-sí siá Babel, jî-chhiáⁿ ōaⁿ-kòe kúi-ā-chióng ê siá hoat, mā-koh chham-khó kúi-ā-chióng ê Wiki pán-pún ê chò-hoat: pí-lūn-kóng góa ê Babel-ia̍h sī chham-khó tio̍h ji̍t-pún-gú Babel ê chò-hoat, (goân-pún hit-ia̍h kin-pún tio̍h bô siá-liáu @@"). Lēng-gōa chit-má sī koat-tēng beh iōng "pān-thò-pān (templates-thò-templates)" ê chò-hoat lâi siá gú-giân ê pān, in-ūi án-ne chiah-sī kha̍h kán-tan khok-chhiong ê program language (í-āu beh siá sim-ê gú-giân ê pān tio̍h chiok-kín ah), chit-pō-hūn góa sī chham-khó Tek-gú Babel ê siá-hoat; m̄-koh chit-má tú-á chiah ôan-sêng bó-gú ê pān niâ, chit-nn̄g-kang ē kāh kî-thaⁿ gúi-kip siá-liáu ^^
Kî-si̍t góa siá ê sî mā-sī ū chi̍t-kóa só·-chāi bô-khoat-teng beh án-chóaⁿ siá, pau-koat lí téng-bīn kóng ê hiah-ê. Góa ē khì kái ^^ to-siā lí :)
M̄-koh siūⁿ-beh-koh khoat-tēng chi̍t-piàn -- sī-m̄-sī kóng chi̍t-chiong gú-giân ê "Category:User lang-x" ê lūi-pia̍t sī "Category:User lang"; jî-chhiáⁿ só·-ū-ê "Category:User lang" ê lūi-pia̍t sī "Category:User languages" án-ne kám-tio̍h? Lēng-gōa kám koh-ū pa̍t-hāng ài chú-ì ê pō-hun leh? Kám-siā li ^^

Goá ê koan-chhat:

A-giâu 02:59, 4 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

XHTML langSiu-kái

Astroviolin:

Gí-giân pang-bô· ê "text" parameter ū 1 kù span lang, bo̍k-chêng lang ê ta̍t (value) chhan-chhiūⁿ sī "en" (Eng-gí). M̄-koh XHTML span lāi-bīn ê gí-giân khah chē m̄ sī Eng-gí. Góa ē khai-sí kàu-chèng. Lí nā ū-êng mā chhiáⁿ lí lâi tàu-saⁿ-kāng, ló·-la̍t.

Koh, "letter code" oân-ná ū iōng lang chit-khoán meta chu-sìn, bo̍k-chêng mā siat-tēng sī "en". Letter code sī gí-giân tāi-bé, ē-sái kóng m̄ sī chū-jiân gí-giân. Tú tio̍h chit-ê chêng-hêng, m̄-chai "lang" téng-î "en" kám ū ì-gī, ū chèng-khak? Góa teh siūⁿ, sī m̄ sī kui-khì the̍h tiāu, mài iōng lang? M̄-chai lí ê khoàⁿ-hoat siáⁿ khoán?

A-giâu 23:20, 10 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

wikisourceSiu-kái

Wikisource hit-pêng góa ū khì chhiam-miâ-a. Ǹg-bāng chin-kín lán tio̍h ū wiki tô͘-su-kóan thang iōng. Pektiong 02:44, 27 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Tóng-àn ē-sái khǹg CommonsSiu-kái

Hi, Commons hit pêng oân-ná ē-tàng khǹg siaⁿ-im tóng-àn, khó-pí kóng commons:Category:Languages by country. Hó-chhù sī khǹg hia ta̍k-ê Wikimedia kè-e̍k lóng ē-tàng iōng. A-giâu 12:34, 29 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

POJ kàu-châiSiu-kái

Hôa-gí siá ê POJ kàu-châi ōe-sái khǹg-tī wikibook http://zh.wikibooks.org/w/index.php?title=语言&variant=zh-tw Pektiong 01:48, 30 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Choan-iú miâ-sû: Chhe-sū-óa-hū Mi-ū-ó-sūSiu-kái

Kok-ka miâ nā bô thôan-thóng ê hoan-e̍k (chhin-chhiuⁿ "Hoat-kok"), èng-kai iōng thong-iōng ê Latin-jī pún-miâ! Chhiáⁿ m̄-thang o·-pe̍h sóa-ūi. Chhiáⁿ lí kā lí o·-pe̍h sóa-ūi--ê sóa-tó-tńg--khì. – Kaihsu 14:57, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kaihsu sin seⁿ lí hó! Góa hi-bāng lí m̄-thang ngō·-kái ah. In-ūi góa ê hoan-e̍k chin-chiàⁿ m̄-sī "o·-pe̍h-lâi" -- góa ê múi chi̍t-ê hoan-e̍k, lóng-sī seng khì chhâ: 1. Gôan-pún ê miâ, 2. Nā-sī góa bōe-hiáu thak (ná-chhiūⁿ Arabia), góa lóng ū chhâ im-piau, kap International Phonetic Alphabet (IPA), khoat-tēng liáu āu chiah siá ê.
Tâi-gí bo̍k-chêng sī bô kò·-teng ê hoan-hoat bô-m̄-tio̍h, m̄-koh góa-sī kám-kak nā-sī chi̍t-sî bô sit-kòan, ē-tàng khǹg chi̍t-phiⁿ tùi-chiāu pió tī-leh kok-ka hun-lūi í-hā, jî-chhiáⁿ ū kok-chióng kî-thaⁿ pán-pún ê liân-kiat, jî-chhiáⁿ koh-ū Wiktionary choan-bûn tī-leh chò chit-hāng khang-khòe, góa kám-kak án-ne ê phòe-hap sī chin-hó ê tāi-chì.
Khó-lêng ū lâng kám-kak chò che chin bô-liâu, m̄-koh góa kám-kak ū chi̍t-ê lâng choan-bûn chò chit-ê khang-khòe sī chiok tiōng-iàu ê tāi-chì. Chhiūⁿ Holland hoan-chò Kē-tē-kok, Iceland hoan chò Peng-tē góa kam kak chiaⁿ hó. Jî-chiaⁿ in mā-m̄-sī i̍t-poan ê La-teng jī bó hoan-e̍k. I̍t-poaⁿ lâng hiông-hiông khòaⁿ mā khó-lêng ài siuⁿ chi̍t-ē. M̄-koh bōe-sái kóng án-ne chia-ê tio̍h lóng-sī "o·-pe̍h hoan". Jî-chhiaⁿ góa kám-kak thóng-it chò chit-hang tāi-chì sī pit-iàu ê, bô, cha̍p-phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi lóng ū "Holland", ū-ê siá "Niederland", ū-ê siá "Holland", ū-ê siá "Dutch", ū-ê siá "Kē-tē-kok". Góa kám-kak, án-ne chiah kiò-chò "lōan". Góa siuⁿ: nā-sī ū lâng thóng-it kóan e̍k-miâ -- beh sóa-ūi chò-hóe sóa, beh kái chò-hóe kái -- án-ne, khó-lêng hē-thóng lāi khòaⁿ-kí-lâi chiok lōan, m̄-koh tha̍k ê lâng tio̍h bōe lōan. Nā-sī bô án-ne, hē-thóng khó-lêng bô hia lōan, m̄-koh tha̍k ê lâng tio̍h lōan.
Góa siōng siūⁿ beh chò ê tāi-chì tio̍h sī che. Chin-chiàⁿ chiok siū beh chò. Gōan-í choaⁿ-bûn hū-chek chit-ê pō-hūn án-ne mā hó.
Kî-si̍t tī-leh Wiktionary mā-sī ū lâng mn̄g, góa ê hôe-tap sī án-ne --

Góa ê khòaⁿ-hoat: Būn-tê sī, siáⁿ-mih sī "pún-miâ" leh? It-poaⁿ kóng "pún-miâ" lóng chiong Eng-bûn tòng-chò sī "gôan-bûn". Chheh-tiàm lāi-bīn ê "gōa-bûn chheh khu", "gōa-bûn chheh", tio̍h tāi-piáu "Eng-bûn chheh". Góa kam-kak án-ne mā-sī chin kî-kòai.
Kú chi̍t-lē, góa kin-á-ji̍t nā-sī beh hoan Italia, góa sī ái kā Italia-gí lāi ê "Italia" tòng-chò "gôan-bûn", ia̍h-sī kā Eng-bûn lāi ê "Italy" tòng-chò "gôan-bûn"? Nā-chún iōng Eng-bûn miâ hó ah, nā-sī chhiùⁿ Eng-bûn "Spain" leh, ia̍h-sī iōng "España" leh? Ná-chhiùⁿ Hôa-gí ê "西班牙", góa siūⁿ èng-kai bô khó-lêng sī úi "Spain" hoan kòe-lâi ê.
Góa jīn-ûi, ē án-ne siūⁿ sī chèng-siông ê. M̄-koh án-ne góa jīn-ûi chí-sī túi "gôan-bûn" bô se̍k niâ. Góa mā-sī bōe-hiáu Arabia, mā-sī bōe hiáu Polish...téng-téng. M̄-koh góa chit-má ê chò-hoat sī, khì kā gôan-pún ê liām-hoat chhâ chhut lâi (góa chit-má ū chò ê lóng-sī chin-chiáⁿ ū khì chhâ). Tong-jiân góa bōe khì kái-piàn ta̍k-ke iōng si̍t-kòan ê "ná-chhiùⁿ Bí-kok, Tek-kok, Hoat-kok". M̄-koh iáu-bōe tēng miâ ê góa siuⁿ ē-ēng án-ne lâi chò. Khó-lêng ū chi̍t-kang kî-tiong chit-kóa-á kok-ka miâ tak ê ia̍h-sī ē si̍t-koan tò-tǹg-lâi iōng Eng-bûn miâ, nā-sī ū, sî-kàu chiah kái mā-sī ē-sái. ^^
M̄-chai góa án-ne siūⁿ hó-m̄-hó. Nā-sī ū bô hó ê só·-chāi chiah-koh hôe-tap góa, hó-bô? Kám-siā lí!

Lēng-gōa, góa bô chin-chiàⁿ kian-chhî ê hoan-hoat. Ū koh khah hó ê hoan-hoat mā-sī chin-hó -- chí-iàu chò-hóe kái tio̍h hó... Góa ûi-it khah kian-chhî ê chí-ū -- ài ū thóng-it hū-chek hoan-e̍k ê pō·-mn̂g. Góa chin gōan-í hū-chek gián-kiù che. In-ūi góa kám-kak i̍t-poaⁿ lâng ê bo̍k-piau lóng-sī: siá bûn chiuⁿ, siá bûn chiuⁿ, koh siá bûn chiuⁿ, khó-lêng mā bô-lâng ū sî-kan lâi chhap che... Góa gōan-í kā sî-kan lóng khai tī chia mā bô iàu-kín. Góa án-ne ê siuⁿ-hoat, hó-m̄-hó leh? Chin kám-siā lí lâi koan-sim. :)

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 16:40, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Lán iōng Latin-jī siá, ū ê hó-chhù tō sī chioh Latin-jī ê jī bô būn-tê, m̄-bián chiàu tha̍k-im lâi "hoan-e̍k". Brunei ê hú-siâⁿ sī Bandar Seri Begawan, tō siá "Bandar Seri Begawan" tō hó. Mn̄g lí nā beh siá "Bán-lah-lú Se̍h-jī Be̍h-gā-oan" sī beh chhòng-siaⁿh?? Kám ū ke khah hó khoàⁿ? Hó liām? Hó kì?? Nā ū-lâng siá "Bàn-lā-jû-sé-lí-bē-kā-ôa-an", lí kám kóng i siá m̄-tio̍h?? "Ísland" hoan-e̍k chòe "Peng-tē", "Nederland" hoan "Kē-tē-kok", "Crna Gora" hoan "O·-soaⁿ" sī chiàu ì-sù hoan-e̍k; án-nē chò sī hó, in-ūi pat-chióng gú-giân tùi chiah ê kok-ka mā ū án-ne chò: Pays-Bas, Iceland, Montenegro. M̄-koh che kap chiàu tha̍k-im hoan-e̍k sī bô-kâng--ê. – Kaihsu 17:36, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
M... Góa kò-jîn ê siūⁿ-hoat: Kám-ū khah hó khóaⁿ? Sī bô... M̄-koh, kám ū khah hó liām, hó kì? Góa kám-kak: cho̍at-tùi sī ū. Nā m̄-sī in-ūi chit-ê hó-chhù, góa mā bòe án-ne khì chhōe ka-tī mâ-hôan (Jî-chhiáⁿ góa kò-jîn si̍t-chāi chiok bô kà-ì khòaⁿ liân-jī-hō (hyphens) =.=) Hoan-e̍k ê pit-iàu sèng tio̍h-sī -- ta̍k-ke lóng ē-tàng tha̍k ē chhu̍t-lâi! Kin-á-ji̍t chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ, hó-pí "Opera" hó ah, lāi-té iû-koh ū Eng-gí, iû-koh ū Italiano, iû-koh ū Tek-gí... Án-ne sī beh án-chóaⁿ thak-leh? Khó-lêng lí ē-hiáu thak, góa gián-kiù chi̍t-ê mā ē-hiáu thak, m̄-koh lāu a-kong, a-má leh? Sió ha̍k-seng leh? Múi chi̍t-ê lâng nā-sī bōe-hiáu thak, tio̍h o·-pe̍h thak (góa kám-kak bô chhì-khòaⁿ-māi hoan-e̍k, tio̍h ē kā būn-tê thoa-kàu sú-iōng ê sî, chit-ê sî chiah chin-chiàⁿ sī "o·-pe̍h-lâi"...) ho·-siōng m̄-chai tī kóng siáⁿ-mí, án-ne chiah sī lōan... Mái kóng kî-thaⁿ gí-giân, Bí-kok Ka-chiu-chiu-tiúⁿ "Arnold Schwarzenegger", ū gōa-chōe lâng kì-ē-tiâu? Ū gōa-chōe lâng ē-ēng tha̍k chèng-khak?
POJ sī La-teng jī-bó, kok-chè-hòa, bô m̄-tio̍h, m̄-koh bô tāi-piáu bô su-iàu kā im hoan-e̍k. Kî-thaⁿ ê gí-giân tī-leh chiap-siu miâ-sû ê sî, mā-sī ke-kiám ē kái chi̍t-ē. Pí-jû kóng Tek-gí tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ ē kái ah, Eng-gí "sh" kái chò Tek-gí "sch"; Tek-kok miâ "Friedrich" kàu Eng-gí pián "Frederik"...téng-téng, chia ê lē lóng chin-chōe. Jî chhiáⁿ in ê gí-giân koh ū chin-tōa ê pō·-hūn siō-siâng, khòaⁿ-kí-lâi kán-á phin-im bô chha chin-chōe, m̄-koh mā bô piáu-sī bô hoan-e̍k ê pit-iàu.
Hoan-e̍k sī pit-iàu ê. Bô kan-a in-ūi hó kì, hó thak, koh-ū chi̍t hāng tio̍h-sī -- La-teng gí-hē ê gí-giân, chū-iú chi̍t-thò chò-jī-hoat. Prefix, suffix, root, kap kî-thaⁿ gí-giân lāi ê piàn-hòa. Só·-í in tī-leh khòaⁿ tio̍h kî-thaⁿ gí-giân ê iōng-gí ê sî leh, tio̍h sǹg kóng bōe-hiáu, mā-sī ē-ēng ke-kiám ioh chi̍t-ē. M̄-koh túi góan lâi kóng...Nā-sī bô hoan-e̍k, kam-kóng múi chi̍t ê lâng, kám-kóng lóng ài ē-hiáu chia-ê kui-chek chiah ē-ēng lâi khòaⁿ bûn-chiuⁿ leh? Hó-pí góa siá ê Koa-kio̍k lāi-bīn, "Tàn-seng" hit tōaⁿ, ū chi̍t chōa "Tī-leh Mantova ê Gonzaga hú-tē kah Vicenza chiah-ê só·-chāi, lóng-ū ián kòe Pastorale kah Intermedio ê kì-chài." Nā-chún kin-á-ji̍t góa sī chi̍t-ê bōe-hiáu Italiano ê Bí-kok-lâng hó-ah: góa khòaⁿ-tio̍h "Pastorale" sui-jiân m̄-chai i sī tī-leh tó chi̍t-ê sî-kî, tó chi̍t-ê só·-chāi hoat-seng ê siáⁿ-mi̍h, m̄-koh góa tio̍h ē ioh kóng i khó-lêng sī kap chhân-hn̂g ū-koan-hē; sio-kâng, sui-jiân m̄-chai "Intermedio" sī siáⁿ, mā-sī ē-ēng ioh kóng khó lêng sī bō· kap bō· chi-kan ê siáⁿ-mi̍h mi̍h-kiāⁿ. M̄-koh lâi kàu Tâi-gí, kám-kóng hoan chò "Chhân-hn̂g-kio̍k", "Bō·-kan-kio̍k" bô kah hó? M̄-sī ta̍k-ke chi̍t khòaⁿ tio̍h chai? Siá gôan-bûn sī-m̄-sī siat-tēng sī ta̍k-ke lóng-ū it-tēng ê têng-tō·?
To·ng-jiân téng-kôan chit-tōaⁿ kah ū-koan ì-e̍k, góa mā chai-iáⁿ Peng-tē, Kē-tē-kok chia-ê sī ì-e̍k, kap thâu-chêng ê im-e̍k bô saⁿ sio-kâng, m̄-koh góa beh kóng-ê sī: im-e̍k ia̍h-hó, ì-e̍k mā-hó, lóng-sī ū e̍k khah hó. Kin-á-ji̍t im-e̍k ê kiat-kó bô bóan-ì, ē-ēng ōaⁿ lēng-gōa chi̍t-ê im, bô nā-sī siūⁿ-tio̍h chiok-hó ê ì-e̍k hong-sek mā-sī chin hó. M̄-koh kóng-lâi-kóng-khì.....Ia̍h sī ū e̍k khah hó.:) Che sī góa ê khòaⁿ-hoat.
--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 18:56, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Pó·-chhiong chi̍t-ē: góa kám-kak bô hoan-e̍k kán-á sī siat-tēng múi chi̍t-ê lâng lóng ē-ēng khòaⁿ ū, liām ē chhu̍t-lâi. M̄-koh éng-kai kî-si̍t bô siáⁿ khó-lêng... Siūⁿ-khóaⁿ-māi nā bô hoan-e̍k ē hoat-seng siáⁿ-mi̍h tāi-chì -- ta̍k-ke tī-leh thó-lūn sim-ê mi̍h ê sî, it-teng tha̍k-tha̍k-leh hoat-hiān tio̍h pháiⁿ liām ê sî, bōe-chêng-bōe tio̍h ē sú-iōng Hôa-gí im-e̍k ê hoan-e̍k. Nā bô, kàu-hōe lāi-bīn ná-ē tio̍h kā "John" hoan-chò "Io̍k-hān"? Kā "Babel" hoan-chò "Pa-pia̍t"? Nā-sī bô-lâng gián-kiù hoan-e̍k, chia ê tāi-chì mā-sī ē it-tēng tiāⁿ-tiāⁿ hoat-seng. Ūi siáⁿ-mi̍h leh? In-ūi ū iōng chhin-chhiùⁿ ka-tī ê gí-giân ê liām-hoat im-e̍k kòe ê gí-giân, chin-chiàⁿ ū khah-hó kì, hó liām. Só·-í nā-chún Hôa-gí ū ê sû, Tâi-gí bô, it-poaⁿ lâng it-tēng sī khì kā Hôa-gí ê sû chóan hoan kòe lâi... Án-ne kám-ū khah-hó? "John" pián-chò "Io̍k-hān"?? Tó-ūi ū "k" ê im leh?? "Babel" ná-ē hoan-chò "Pa-pia̍t" leh?? "t" ê im tī tó-ūi?? (Tong-jiân góa sī kú-lē niâ, chit-má èng-kai sī bô-kó-lêng khì tāng Sèng-keng lāi-bīn ê miâ.)
Wiki sī chi̍t-ê chiok hong-piān ê só·-chāi, lāi-bīn ê chu-liāu lóng ē-ēng hō·-siōng liân-lâi-liân-khì. Khò chit-ê ki-su̍t kî-si̍t góan ē-ēng kā chu-liāu chéng-lí lia̍t-pió kah chiok-hó-ê. Múi chi̍t-phiⁿ bûn lāi ê sû thóng-it hoan-e̍k, liân-kia̍t kàu thóng-it chéng-lí ê lia̍t-pió, bô khòaⁿ bô ê tō-lí. Beh hoan chò-hóe hoan, beh kái tàu-tīn kái, góa kám-kak án-ne kah-hó. Ôan-chôan bô hoan, chí-ū koh-khah lōan. Che-sī góa kò-jîn siūⁿ-hoat. --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 20:06, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Chhiáⁿ seng thó-lūn chiah chò tōa-hêng ê sóa-ia̍h tōng-chokSiu-kái

Astroviolin, góa hi-bāng lí seng thó-lūn chiah chò tōa-hêng ê sóa-ia̍h tōng-chok. Tōa tōng-chok tùi sú-iōng, pian-chi̍p Holopedia ê lâng sī chin tōa ê "kiáu-jiáu". Kiàn-gī lí thó-lūn "im-e̍k" goân-chek, sûi-ê gī-lūn èng-iōng ê chêng-hêng. Góa hoán-tùi lí ka-kī iōng ka-kī ê hong-hoat "im-e̍k", ka-kī koh tōa-liōng sóa chē-chē ia̍h. Chhin-chhiūⁿ Khái-sū kóng--ê, lí ê im-e̍k-hoat bī-pit phēng pa̍t-lâng--ê khah hó. Chhong-pōng tùi Holopedia bô hó-chhù. Chhiáⁿ lí chim-chiok. A-giâu 06:50, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Hó, kám-siā lí. Góa seng bô ài sóa-ia̍h ah. M̄-koh m̄-chai-iáⁿ beh khì toh-ūi thó-lūn hoan-e̍k, jî-chhiáⁿ kán-á mā bô siáⁿ-mi̍h lâng gōan-ì lâi thó-lūn hoan-e̍k, só·-í siūⁿ seng sóa, ū lâng bô bóan-ì hoan-hoat chiah lâi sóa-tǹg-lâi. Ū-lâng gōan-ì thó-lūn góa mā chin hoaⁿ-hí!:)
Lēng-gōa, góa siūⁿ lín khó-lêng koh-ū ngō·-hōe -- góa cho̍at-tùi m̄-sī beh kian-chhî iōng góa ka-tī ê hoan-e̍k hoat lâi chò, tian-tò-péng, góa koh hi-bāng ū koh-khah-chōe ê lâng ē-ēng lâi tàu-tīn siuⁿ. Hi-bāng lí ē-ēng liáu-kái. --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 07:03, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Astroviolin, góa liáu-kái lí iáu teh gián-kiù án-choáⁿ "im-e̍k". Góa chit-má ū liáu-kái lí jīn-ûi choán-iú-bêng-sû "im-e̍k" khah "si̍t-iōng" (sui-jiân góa giâu-gî ū hiah hó iōng). Góa mā u khoáⁿ tio̍h lí iōng soá-ia̍h ê tōng-chok "hoat-piáu" lí siōng sin ê gían-kiù kiat-kó. Góa oân-ná ū liáu-kái lí ǹg-bāng ū lâng hām lí thó-lūn chhut 1 ê kiat-kó. A-giâu 07:19, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Góa bô lé-māu, kā lí hōe sit-lé. Góa siōng hôan-ló ê sī, iōng tha̍k-im hoan-e̍k, cheng-ka pún-lâi bô ê siāⁿ-tia̍u, bú-im, téng-téng: pún-lâi bô ê mi̍h, sī beh án-chóaⁿ phiau-chún-hòa? Chit lé-pài kap āu lé-pài siá--ê, in-ūi kí-tî bái, chin khó-lêng siá bô-kâng, chhōe-bô pún-lâi siá ê mi̍h. Chit-ê lâng kap hit-ê lâng siá--ê mā ū khó-lêng bô-kâng, in-ūi beh ka ê mi̍h sī pún-lâi bô--ê, bô sim-mi̍h gôan-chek thang kóng sim-mi̍h-lâng tio̍h, sim-mi̍h-lâng m̄-tio̍h. Nā bô thôan-thóng hoan-e̍k (chhin-chhiūⁿ "Ku-pí-lō·"), tō iōng gôan-bûn siá, ka chù-kái "iōng Hō-ló-ōe siōng chiap-kīn ê hoat-im" án-ne ōe-sái. Hi-bāng lí ōe-tàng chiap-siū. M̄-koh mā pài-thok lí m̄-thang tiāⁿ-tiāⁿ kāng sóa-ūi. – Kaihsu 08:06, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kám-siā lín ê hôe-tap. Iú-koan Kaihsu sian-siⁿ kóng ê chit-ê būn-tê, góa siuⁿ ê sī: Tio̍h ti̍t-chiap chò chi̍t-tiuⁿ "IPA Im-piau <= tùi-chiàu => POJ" ê pió. Chò chhut-lâi ê pió nā-chún ta̍k-ke lóng bóan-ì, tio̍h chiàu án-ne hoan-e̍k.
Khak-si̍t sī ū chin-chōe im Tâi-gí lāi bô. Hó-pí Hoat-gí ê: u, f, r; Tâi-gí lóng-bô. M̄-koh che bô tāi-piáu góan kā "Fourier" ti̍t-chiap siá chhut-lâi, ta̍k-ke tio̍h ē liām kah tio̍h.
Nā-sī góan koat-teng ê tùi-chiāu, f -> hu, r -> h, ou -> u, án-ne tio̍h ē piàn-sêng "Hu-hi-e̍h"; Nā-bô nā-sī koat-teng iōng Eng-gí lâi chò, koat-teng f -> h, r -> l, ou -> u, án-ne tio̍h sī "Hu-li-e̍h". M̄-koh thó-lūn chhut-lâi tio̍h chin-hó hoan-e̍k loh. Che mā-sī góa hi-bāng ta̍k-ke chò-hóe lâi thó-lūn ê.
Lēng-gōa sī im-tiāu. Im-tiāu góa siūⁿ ê chò-hoat sī iōng POJ tiāu-hō lâi mô·-hóng tiōng-im. Tiōng im-chiat chìn-chêng ê im tha̍k-chò Tâi-gí ê tē 7 im; tiōng im-chiat āu-piah tha̍k tē 3 im; tiōng im-chiat pún-sin tha̍k tē 1 im. Chia-ê sī tha̍k ê sî ê tiāu, siá ê sî iōng "pún-tiāu" lâi siá. Kú chi̍t-ê lē: "curiosity" ê tiōng-im si "curi‵osity", tio̍h siá-chò "khiu-li-á-sī-thì" (góa kú-lē niâ, kî-si̍t chit jī im-e̍k tio̍h hó :D). Chiàu án-ne siá, tiōng im-chiat ê bó-im téng-kôan ê tiāu-hō tú-tú-á hó sī "/"; tiōng im-chiat chêng ê tiāu-ho tú-á hó sī bô; tiōng im-chiat āu ê tiāu-hō sī "-"; chōe-āu im-chiat tú-á hó sī "\". Góa kám-kak án-ne khòaⁿ khì lâi, tio̍h sǹg-kóng tùi gōa-kok lâng lâi khòaⁿ mā chin ti̍t-koan(直觀), tha̍k ê sî mā bián siūⁿ siuⁿ-kú. Góa chín-chêng kúi ê hoan-e̍k lóng sī iōng án-ne chhì ê. Che sī góa ê khòaⁿ hoat.
M̄-koh ài tùi ta̍k-ke hōe sit-lé. Góa chìn-chêng sī siūⁿ kóng Holopedia sī chi̍t-ê éng-kai hō ta̍k-ke chhì-giām ê só·-chāi, bô-éng-kai kóng che bô su-iàu thó-lūn, tio̍h kóng m̄-thang lâi chò. M̄-koh góa éng-kai seng iōng koh-khah-chōe lat lâi thó-lūn liáu chiah chò. Góa í-āu ē koh-khah chú-ì. Mā ái kā Kaihsu sian-siⁿ kóng pháiⁿ-sè... kî-si̍t ta̍k-ke ē-tàng lâi chò-hóe thó-lūn, góa kám-kak chin hoaⁿ-hí! ^^
--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 08:51, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Góa bô hoaⁿ-hí. Góa bô-ài thó-lūn iōng tha̍k-im "hoan-e̍k" ê būn-tê. Che kap í-chêng thó-lūn Hàn-jī toh-chit-jī chiah sī "chiàⁿ-jī" kāng-khóan, lóng sī lōng-hùi sî-kan. Góa beh siá bûn-chiuⁿ, bô-ài bûn-chiúⁿ hōng sóa-lâi sóa-khì. – Kaihsu 08:59, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kap chiàⁿ-jī bô kâng. Hán-jī sī ū chiok-chōe jī sī kâng-im, só·-í chiah ū hit-ê būn-tê. POJ m̄-sī -- án-chóaⁿ tha̍k tio̍h án-chóaⁿ siá; án-chóaⁿ siá tio̍h án-chóaⁿ tha̍k. Nā-sī ū tùi-chiàu-pió tio̍h chin kán-tan. Nn̄g-hāng tāi-chī bô-kâng.
Hō Kaihsu sian-siⁿ lí kám-kak bô liâu, chin phái-sè. M̄-koh lí kám-kak bô-liâu m̄-sī kóng chit-hāng tāi-chì tio̍h bô ì-gī. Lín kám-kak it-ti̍t siá bûn-chiuⁿ tio̍h hó, góa kám-kak koh-ū it-ti̍t siá í-gōa ê tiōng-iàu tāi-chì. Góa ē seng kā pió siá chhut-lâi chhì-khòaⁿ-māi. Lēng-gōa sī khì chhōe-khòaⁿ-māi ū lâng ū hèng-chhù thó-lūn bô.
Che bōe-tàng kóng sī bô-liâu. Bōe-sái kóng lí kin-á-ji̍t lí tha̍k Hôa-gí, Eng-gí, Tek-gí, kám-kak chit-má chia-ê gí iōng khì-lâi chiok khak-teng, chiok-hó tio̍h bōe-kì-chi̍t in sī keng-kòe gōa-chòe kái-piàn chiah piàn-chò chit-má án-ne. Tio̍h sī ū í-chêng chia-ê gián-kiū, chiah ē hō chit-má chia-ê gí-giân chiah hó-iōng. Chia-ê thó-lūn, ná ē sī bô-liâu leh?
Kin-ná ji̍t góa siūⁿ tio̍h chit-hang tāi-chì, nā-chún góa bô koh kè-sio̍k mn̄g, í-āu mā-sī ē koh-ū lâng thó-lūn. Lí tī Chhiū-á-kha kóng: che í-keng thó-lūn kòe-ah, m̄-bián koh kóng; m̄-koh, góa khì khòaⁿ hoat-hian: chìn-chêng kin-pún tio̍h bô kiat-lūn. Í-chêng ê lâng thó-lūn ê sî, góa khòaⁿ kū-ê bûn-chiuⁿ kám-kak lí ia̍h bô kā sòe-ho̍k; kin-á-ji̍t ia̍h bô kā góa sòe-ho̍k (sui-jiân góa mā chin siūⁿ beh chīn-liōng chiap-siū); í-āu ê lâng nā-sī siūⁿ-tio̍h chia-ê tāi-chì beh-lâi thó-lūn, khó-lêng mā-sī bô hoat-tō lâi kā sòe-ho̍k lâi chiap-siū. Che tio̍h sī góa kóng beh lâi thó-lūn ê ì-gī. M̄-sī góa chhìn-chhái siūⁿ tio̍h siáⁿ tio̍h beh lâi "ke-pô".
Koh kú chi̍t-ê lē: Chit-má ê Tek-gí, pí-kàu khì-lâi, sī khah sin ê gí-giân. (Lí khòaⁿ Eng-gí, hoat-gí lāi-bīn, siá kap tha̍k chha-chin-chōe, tio̍h sī in-ūi keng-kòe chiok-chōe sî-kan liáu-āu, hoat-tián gí-giân chiah piàn án-ne ê.) Tek-kok kàu kin-á-ji̍t iáu-koh múi chi̍t-tòaⁿ sî-kan tio̍h ē khui-hōe lâi thó lūn in-ê gí-giân ê piau-chún. Lí khòaⁿ in mā-sī tiāⁿ-tiāⁿ kā "ß" kap "ss" ê siá-hoat kái-kòe lâi -- koh kái tǹg-khì...XD. Góan chia-ê gōa-lâng lâi khòaⁿ khó-lêng lóng ē kám-kak chia-ê Tek-kok-á ná-ē chiah-nī-á bô liâu leh? M̄-koh che tùi in lâi kóng chiok ū ì-gī. Che sī in tùi in ê gí-giân ê tiōng-sī, ē tiāⁿ-tiāⁿ thó-lūn ka-tī ê gí-giân án-chóaⁿ ē piàn kah khah-hó. Án-ne chin-hó ah, m̄-sī bô-liâu.
M̄-koh ia̍h-sī chin kám-siā lí hō góa chai-iáⁿ Holopedia ê chiân-pōe sī án-chóaⁿ siūⁿ ê ah. Mā khah chai-iáⁿ ū siáⁿ-mi̍h khang-khòe ái chò. Ia̍h-sī chin kám-siā lī hō góa su-khó chiaⁿ-chōe. Góa iû-gôan chin hoan-hí.:)

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 10:42, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

請與我聯繫Siu-kái

您好。維基媒體協會的正式名稱即將經由投票命名投票出來,待名稱確定之後,我就會開始整理文件要送到內政部去。其中發起人名冊的製作需要各位配合,請與我聯繫。來信請告訴我以下事項(因為事涉隱私,請不要在我的討論頁上留言,請使用系統寄發電子郵件的功能):

 1. 方便籌備事宜聯繫
  1. email
  2. 居住地區(非戶籍地,而是平常出沒的地區)
 2. 發起人名冊需要資料
  1. 姓名
  2. 性別
  3. 出生年月日
  4. 身分證統一編號
  5. 簡歷
  6. 現職
  7. 學歷(學校科系所)
  8. 聯絡電話

關於身份證要怎麼收集,還有發起人名冊上的簽章要怎麼簽,我會進一步通知大家。如果對個人資料的提供有疑慮,請先不要寄給我,先把email和居住地區告訴我,我好安排發起人名冊製作事宜。--211.72.108.19 15:53, 13 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

WiktionarySiu-kái

Astroviolin, I'm A-yao. May I please ask if you're still continuing your Kok-ka-mia5 because the Min Nan Wiktionary is not enough with only Chùn-hiàn and me editing and progressing the project. If you don't, please tell me at my User talk in Wiktionary so I'll know if you'll continue or not. Thanks.

關於福州語的回復Siu-kái

Astroviolin 你好,莫稱呼我“先生”啦,我們倆的年紀可能差不多。^^

關於你提出的福州話連讀變調的問題,我的答復如下:

 • 華語wiki上關於福州話雙字連讀變調的表格,粉紅色的為前字,淺藍色的為後字。
 • 至於三字連讀變調的規則,後兩個字總是符合雙字規則,但第一個字的規律就不那麽好找了。我家裡有一本書,書的作者把三字連讀變調的規則畵成了一張蠻複雜的表。我試圖把這張表畵在wiki裡,但總是不成功,就只好暫時先擧個“獨立日”的例子説明。比如,“獨立日”,“立日”兩個字抽出來看,它們的變調規則就符合雙字規則。
 • 馬祖母語教材裡的記音方式有兩種:一種是國際音標的方式,那個是學術界統一的,右上角的五度標音數字表示的是變調後的調值;另一種是注音符號的方式,我猜想是為了方便馬祖小朋友學習而設計的(因爲除了我爺爺那一輩的人以外沒人認得這種標音方式)。
 • 平話字和白話字一樣,都是標本調,而不是變調。

還有什麽問題,歡迎來問,我很樂意幫忙!--GnuDoyng 17:11, 24 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)