Bagansiapiapi Bân-lâm-gú 版Siu-kái

嗨Cun Cun,你好!很高興認識你在Wikipedia,也很高興看你在Wikipedia所創建的Bagansiapiapi閩南語版。雖然我的母語是閩南語, 但是我從來沒學過閩南白話字,因此我對閩南白話字並不熟悉。很抱歉喔!Pierrewee (對話) 2015-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài 6) 05:26 (UTC)

5-1-2014Siu-kái

Cun Cun,

Lí-hó! Chin hoaⁿ-hí khòaⁿ tio̍h tī Lâm-iûⁿ ê hiaⁿ-tī chí-bē.

M̄-chai lí ê pe̍h-ōe-jī sī tùi tó-ūi o̍h ê ? Chim-má kám koh ū lih kà ? Nā ū kî-tha ē-hiáu siá pe̍h-ōe-jī ê Jarkata hiaⁿ-tī chí-bē, sī-m̄-sī ē-tàng iau-chhiáⁿ in lâi chham-ú?

Góa sī kū-nî chiah khai-sí ka-kī o̍h--khí-lâi ê, iá-koh chin chhiⁿ-so͘, só͘-í, góa tiāⁿ-tiāⁿ lâi chia liān-si̍p, sūn-sòa se̍k-sāi chi̍t-kóa siá pe̍h-ōe-jī ê pêng-iú. In-ūi án-ne, góa chiah hoat-hiān pe̍h-ōe-jī ê sè-kài iá-koh ū góa liāu-sióng bōe-kàu ê só͘-chai lih tán góa khí hoat-kak.

Chin hoaⁿ-hí lí lâi!

Hián-koân 5-1-2014 15.02‎

5-8-2014Siu-kái

Cun Cun,

M̄-chai lí kám-ū Bīn-chīr(facebook), iah-sī G+ thang liân-lo̍k bô ? Góa ê Bīn-chīr : https://www.facebook.com/hktai Góa ê G+ : https://plus.google.com/u/0/101450036645888494294/posts

Hi-bāng ē-tàng se̍k-sāi lí ê Pe̍h-ōe-jī pêng-iú, lán iōng Pe̍h-ōe-jī lâi siá Bīn-chīr.

Tér Hián-koân 5-8-2014

Participate in the Ibero-American Culture Challenge!Siu-kái

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (對話) 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:03 (UTC)

POJ in Indonesia?Siu-kái

Hello, Cun Cun! It's glad to find out that you are a Hokkien user in Indonesia. I am wondering that which writing system for Hokkien is more popular in the societies of Hoklo people in your country, the POJ or the Chinese characters? Also, could you tell me about anything you know about the situation of the writing system in Indonesia? I am really happy to meet a non-Taiwanese people like you being able to write in Hokkien.--Sunshine567 (對話) 2016-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 06:32 (UTC)

Thank you for responding me. You said: "pure Hokkien speak Chinese and wrote Chinese characters". Does the "Chinese" here refer to Mandarin or Hokkien? And by the way, kiong-hí hoat-châi, hoaⁿ-hí kòe sin-nî!--Sunshine567 (對話) 2017-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 13:25 (UTC)