Hoan-gêng siu-kái

Hypercube, chia̍h-pá bōe, chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia! --Chùn-hiàn 2008-nî 5-goe̍h 6-jἰt (Jī) 23:25 (UTC)

Lí siá ê bûn-chiuⁿ lóng chin hó, chin gâu siá. Kám ū siūⁿ beh chò kóan-lí-ôan? Pêng-an. – Kaihsu 2009-nî 3-goe̍h 22-jἰt (Lé-pài) 19:25 (UTC)

Kám-siā lí o-ló. Koán-lí-oân goá ē chin hoaⁿ-hí chò. Hypercube 2009-nî 3-goe̍h 23-jἰt (Pài 1) 02:18 (UTC)

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas siu-kái

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak 2012-nî 1-goe̍h 14-jἰt (Pài 6) 17:11 (UTC)

您的管理员状态 siu-kái

您好。我是一位监管员。近期社群通过了一项移除“高级权限”(管理员、行政员等)的方针相关讨论)。根据此方针,监管员将会检查没有不活跃方针的wiki上管理员的活动。

您在zh-min-nanwiki上拥有管理员权限并且已达到了不活跃门槛(两年内既无编辑也无操作日志)。由于zh-min-nanwiki上没有管理员权限审核手续,全域方针在此适用。

若想保留您的权限,您应当向本地社群转告监管员向您发出的不活跃通知。如果社群在讨论后决定保留您的权限,请在监管员通告版联系监管员,并给出相关讨论链接,表明本地社群希望保留您的权限,并且您持续拥有这些权限确有必要。

监管员将评估相应回复。若约一个月后没有回复,我们将移除您的管理权限。如有疑问,我们在评估回复的同时也会交与本地社群对此事做出评价。如果您有任何疑问,请在监管员通告版联络我们。


最诚挚的问候,Rschen7754 2014-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:14 (UTC)回覆[回覆]