Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2010-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng