Peng-an, Limkianhui -- minus273 221.236.84.252 15:00, 6 Aug 2004 (UTC)

Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- Kaihsu 13:49, 16 Jul 2004 (UTC)

Pài-thok, tī bûn-chiuⁿ sī siá 'sū-sı̍t' ê mı̍h, sī Wikipedia ê bo̍k-te̍k; ì-kiàn hoat-piáu m̄-sī chú-iàu ê bo̍k-te̍k, chhiáⁿ hoat-piáu tī pat-ūi; nā it-tēng ài tī chia hoat-piáu, chhiáⁿ siá tī thó-lūn ia̍h (talk). -- Kaihsu 13:55, 16 Jul 2004 (UTC)

Sin-ka-pho Siu-kái

Hoan-gêng lâi siá! Góa kā lí chìn-chêng siá tī thâu-ia̍h ê bûn-jī sóa khì Sin-ka-pho, án-ne èng-kai khah ha̍h-su. Thâu-ia̍h ū kî-tha ê lō·-iōng, chhiáⁿ liōng-kái. A-giâu 06:51, 17 Jul 2004 (UTC)

Bô khùn-jiáu! Lí Sin-ka-pho siá liáu chin hó; góa chin kā lí o-ló. Pa̍t-ūi teh kái mā kái liáu chin thong! Tī Holopedia/Wikipedia ta̍k-lâng lóng lí-sèng-te̍k siá ū tō-lí e sū-sı̍t, chin lí-sióng! Lín kám ū se̍k-sāi pêng-iú kóng Lán-lâng-ōe, mā kiò in lâi tàu chò-hóe siá! To-siā! -- Kaihsu 16:23, 18 Jul 2004 (UTC)

Chhiam-miâ Siu-kái

It-poaⁿ tiàm thó-lūn-ia̍h lâu-oē koàn-sì chhiam-miâ. Phah ~~~~ tō ē chū-tōng pìⁿ lí ê iōng-chiá miâ-chheng. A-giâu 04:22, 18 Jul 2004 (UTC)

kóan-lí-ôan? Siu-kái

Lîm ché/hiaⁿ -- góa kā lí thê-miâ chó kóan-lí-ôan kám hó? -- Kaihsu 20:00, 12 Aug 2004 (UTC)

Tô· ê kek-sek hām miâ-chheng Siu-kái

Image:Iran.jpg chit tiuⁿ tô·, goá hoat-hiān sī ".bmp" ê tóng-àn kek-sek, m̄-koh tóng-àn-miâ siá ".jpg" (bô it-tì). Goá kā choán chò .jpg ê kek-sek, tóng-àn ke chin sè. A-giâu 21:24, 24 Aug 2004 (UTC)

Chiâⁿ hùi-sîn--lí ! limkianhui 08:30, 25 Aug 2004 (UTC)

Kaihsu í-keng pāng lí chiōng Ò-Tāi-lī-a kái chò Ò-tāi-lī-a ê choán-ia̍h. Āu-chhiú lí mā ē-sái ka-kī chhì sóa-ia̍h. Sóa--kòe-khì liáu-āu chiah chhē lâng kā kū-ia̍h thâi-tiāu (a̍h-sī pó-liû mā ē-sái-chit). Sóa-ia̍h pí khui sin-ia̍h khah hó. A-giâu 20:27, 19 Sep 2004 (UTC)

To-sia.Limkianhui 07:36, 20 Sep 2004 (UTC)

from Wdshu Siu-kái

Lim兄, 歹勢, 我咂學會曉寫POJ nia, kok 真汗漫, 所以打漢羅跟你交通, 請原諒. 我有di 中文版ê Wikipedia 看到一寡你留ê話, 嘛有di 其他ê 網路頂管看到你ê文章, 對你參與母語運動ê 熱情, 感覺真感心. 沒什麼特別ê 代誌, 甲你講一聲好. --Wdshu 22:56, 18 1g 2005 (UTC)

Ngô Siú-lè sóa-ūi khì Ngô· Siú-lé Siu-kái

Góa sóa hó--a. Nā sī bûn-chhiuⁿ ê m̄-tioh, lí ē-sái iōng sóa-ūi chit-ê kong-lêng. Pektiong 12:06, 23 1g 2005 (UTC)

Iōng Mac ê lâng Siu-kái

chhiáⁿ mn̄g Lîm hiaⁿ kám ū sek-sāi iōng Mac (http://www.apple.com) ê Ē-mn̄g, chiang-chiu, chôan-chiu lâng? Openvanilla http://openvanilla.org http://openvanilla.org/?OVIMPOJ ê lâng siūⁿ beh chhì POJ kán-hòa hàn-jī ê 輸入法. Pektiong 17:51, 25 1g 2005 (UTC)

Lîm hiaⁿ, ló·-la̍t lí pó· siá XP ê te̍k-sek. Góa tú àn thâu khòaⁿ kàu bóe, ū sió siu-kái--chi̍t-ē, chú-iàu sī pó·-chhiong lōe-iông, chhiâu tōa-sió-siá, siat liân-kiat, chiong ì-sù í-keng chheng-chhó ê hàn-jī/Eng-bûn the̍h tiāu. Lí nā ū-êng chhiáⁿ sûn--chi̍t-ē. Chho·-thé góa khah khiām iōng. A-giâu 06:58, 18 2g 2005 (UTC)

Lîm hiaⁿ, góa ioh i khó-lêng chòe-kīn khah bô-êng. Góa chòe-kīn khah bô teh lōa-lōa-sô, taⁿ Blogchina ê būn-tê hiah siong-tiōng m̄? Góa téng chōa khì ká-ná iáu ē-iōng-tit. A-giâu 07:11, 24 3g 2005 (UTC)

Góa châ-hng ū siá e-mail kā i tâu. A-giâu 08:59, 25 3g 2005 (UTC)

Beh án-choáⁿ kái, che...si̍t-chāi m̄-sī 1~2-kù ē-tàng soat-bêng thàu-thiat--ê. Siāng kan-tan ê pān-hoat sī chioh lâng ê pang-bô· kap "khoán-sek" lâi iōng.

  • Khoán-sek ê chu-sìn: [1].
  • Pang-bô·: [2].

Góa hit-ê àm-sek ê pang-bô· ē-sái hō· lí khì kái (m̄-koh góa ài seng kā tóng-àn pau 1 pau hông hā-chài). Pa̍t-ūi iáu koh ū chiok chē thang kéng.

A-giâu 11:52, 26 3g 2005 (UTC)

Lîm hiaⁿ, lí ê blog kám ū sǹg chèng-sek tùi-gōa kong-pò· ah? Góa ē liōng-chá khêng góa ê hit-kóa tóng-àn, pau 1 khûn hō· lâng lia̍h. Beh chham-khó iā hó, ti̍t-chiap iōng iā hó, lóng sûi-chāi lâng. Góa kò-jîn khah hi-bāng ta̍k-ke hoat-tián chhut ka-kī ê te̍k-sek, khah sim-sek, put-kò bô bián-kióng. A-giâu 11:34, 28 3g 2005 (UTC)

Góa cha-hng ū ji̍p-khì lí ê blog , ū-iáⁿ siong-tiōng! Taⁿ góa m̄-bat tú tio̍h chhin-chhiūⁿ ê chhò-gō· sìn-sek, bô-hoat-tō· sûi-sî siu-lí. Koh, chòe-kīn góa oân-ná tú-tio̍h "têng-kiàn" ê būn-tê; che èng-kai m̄-sī blog hē-thóng a̍h-sī pang-bô· chhut būn-tê; tāi-khài sī koh khah ki-chân ê ki-su̍t būn-tê. Chit 1~2 ji̍t kán-ná iū-koh chèng-siông ah. Góa khoàⁿ, góa kín kā góa ê blog tóng-àn hō· lí. Lí ē-sái chhì iōng khoàⁿ māi. Góa hiān-chú-sî chiaⁿ-si̍t siūⁿ bô nah ē án-ne-seⁿ. A-giâu 11:06, 31 3g 2005 (UTC)

Oē kóng siuⁿ kín: holopedia.org iáu-sī bô kài chèng-siông. Hi-bāng pek-tiong khah êng ê sî-chūn ē-tàng sûn khoàⁿ-māi leh. Sin pán ê pang-bô· chiūⁿ-bāng ah (chhiáⁿ khoàⁿ góa ê blog). A-giâu 15:42, 31 3g 2005 (UTC)

Koh 1 pái ji̍p-khì se̍h 1 liàn tńg--lâi, taⁿ iá-sī siūⁿ bô pō·. Lí kóng lí kā pang-bô· thâi tiāu m̄? Chiàu kóng che bô èng-kai éng-hióng blog hē-thóng ê chèng-siông ūn-chok. Ko·-put-chiong góa chí-hó kiàn-gī lí kā Pek-tiong hiaⁿ tâu, pài-thok i têng khui 1-ê sin hō·-thâu. (Blogchina kám iáu-bē siu-lí hó?) A-giâu 13:28, 1 4g 2005 (UTC)

Bái--a. weblog.holopedia.org/user0/* lóng chhut-hiān Can't use an undefined value as a SCALAR reference at lib/MT/ObjectDriver/DBM.pm line 373, google lliáu, khòaⁿ-khì-lâi, sī Berkeley DB pháiⁿ-khì, m̄-koh, na chhiuⁿ chin phiáⁿ su-lí. Chin kan-khó. Pektiong 14:53, 1 4g 2005 (UTC)

Siūⁿ-tio̍h ōaⁿ siū tio̍h lán. Hi-bāng góa m̄-bián poaⁿ chhù! A-giâu 20:46, 6 4g 2005 (UTC)

To-siā pò góa chai ū hit phiⁿ bûn-chiuⁿ. Góa iáu bô sî-kan khoàⁿ, chóng--sī che chiaⁿ-si̍t sī sim-sek ê tê-bo̍k, āu-chōa chiah khì "gián-kiù" :) A-giâu 18:16, 25 3g 2005 (UTC)

Kiú-kiàn Siu-kái

Chòe-kīn chiâⁿ hán-kiâⁿ, lóng teh bô-êng siá-mí? --Chùn-hiàn 18:50, 23 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

POJ/TLPA khioh-hô hong-àn Siu-kái

Lim hiaⁿ, koan-hē lí mn̄g ê būn-tê, góa iáu bô chim-chiok khì liáu-kái (tāi-chì chē), sui-jiân góa í-chá tō chai-iáⁿ ū lâng teh sak. Taⁿ chit-ê khioh-hô ê kòe-têng m̄ sī chin kong-khai, só·-í ū khoàⁿ kòe hong-àn ê lâng èng-kai bô kúi-ê. Nā ū khah siông-sè ê siau-sit, chiah pò góa lí chai. A-giâu 09:12, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Góa ê liáu-kái kap A-giâu chha-put-to, chóng-sī TLPA kap POJ pún-chiâⁿ tio̍h-sī chhiūⁿ hiaⁿ-tī-á, nā-sī ē-sái khioh-hô kám m̄-sī chin-hó.--Chùn-hiàn 15:51, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)