HelloSiu-kái

我不會用全羅, 真歹勢, 用漢羅來留話. 我是社會學 e 博士生, chit-ma teh 做美國台灣獨立運動參與者 e 論文. 雖然 chiah 加入 Wiki e 中文版四 kang nia-nia, 不過, 真認真 teh cho-sit, 已經完成十幾條我認為卡重要 e 物件. Tak-ke oe-sai 來我中文版 e 網頁看.

我 ti 中文版 Wiki e 網頁

我 e Ho-lo-文 ai koh 加強 chiah 有勢. M-koh, 現主時我可能 e ka 重點放 ti 中文版 kap 英文版頂頭. 英文版 kap 台灣有關係 e 條目我有 sio-khoah 影過, 看起來算沒真大 e 問題, 可能是 lan e 同志真打拼 e 結果(笑). 中文版問題卡大, 一寡甲台灣有關係 e 條款, 攏 bo 寫真好. 我 e 先認真甲 hit-koah 條款清理過. 以上, Tak-kee lou-lat.

Useful CategoriesSiu-kái

My ContributionSiu-kái

Ng Chiautong N̂g Chiau-tông

Special AlphabetSiu-kái

a á à a â á ā a̍ · i í ì i î í ī i̍ · u ú ù u û ú ū u̍ ·

e é è e ê é ē e̍ · o·ó·ò·o·ô·ó·ō·o̍·

o ó ò o ô ó ō o̍ · m m̂ m̄ m̍ · n ń ǹ n̂ n̄ n̍