Lūi-pia̍t:Hòa-ha̍k

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Hòa-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 34 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 34 lūi.

B

C

H

I

K

L

S

T

Tī "Hòa-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 101 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 101 ia̍h.