̄

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Seng-bu̍t-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 30 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 30 lūi.

B

C

H

K

P

S

T

Ê

Û

Tī "Seng-bu̍t-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 122 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 122 ia̍h.