Lūi-pia̍t:Bî-seng-bu̍t-ha̍k

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Bî-seng-bu̍t-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

B

P

Tī "Bî-seng-bu̍t-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 12 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 ia̍h.