Bacteriophage (Eng-gí ho͘-im: /ˈbækˈtɪər.i.oʊˌfeɪdʒ/, gí-goân: bacteria "sè-khún" + phagein "chia̍h"), kán-lio̍k phage ("hoè-jih"), sī ē-sài kám-jiám sè-khún pēng-chhiá tī khún thé-lāi siⁿ-thòaⁿ ê pēⁿ-to̍k. Bacteriophage ki-pún ê kò͘-chō sī nn̄g-pe̍h-chit gōa-khak kap pau tī khak lāi ê tùi DNA he̍k-chiá RNA kò͘-sêng ê ûi-thoân-thé. In-ê khah chió ê ū 4-ê ûi-thoân-chú, khah chē ē-tàng kàu kúi pah ê.

Bacteriophage tī seng-bu̍t chi tiong siāng phó͘-phiàn ê chi̍t khoán. "Bacteriophage" chit lūi m̄ sī ûi-thoân he̍k-chiá chìn-hòa siōng ê hun-lūi, i sī àn-chiàu tùi sè-khùn kám-jiám ê lêng-le̍k tēng-gī chhut--lâi ê lūi-pia̍t, kî-tiong hâm 1 bo̍k (order) kap 13 ê kho (family), lóng-chóng chhiau-kòe 5100 khoán phage. In oa̍h tī chhiau-kòe 140 khoán ê sè-khún he̍k-chiá kó͘-sè-khún ê sio̍k (genus) lāi-bīn[1].

Chham-khóSiu-kái

  1. H.-W. Ackermann (2003) Bacteriophage observations and evolution. Research in Microbiology.