Lūi-pia̍t:Chèng-tī

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Chèng-tī.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 43 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 43 lūi.

B

C

H

J

K

L

P

S

T

Tī "Chèng-tī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 100 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 100 ia̍h.