Lūi-pia̍t:Kok-chè cho͘-chit

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kok-chè cho͘-chit.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

A

L

Tī "Kok-chè cho͘-chit" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 59 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 59 ia̍h.