Eng-liân-pang (英聯邦, Eng-gí: Commonwealth of Nations), mā thang hoan-e̍k chò Put-lia̍t-tian Liân-pang (不列顚聯邦) ia̍h-sī Tāi-eng Kok-hia̍p (大英國協), sī chi̍t-koá kok-ka ha̍p--khí-lâi ê chóng-hō-miâ, chiah-ê kok-ka chha-put-to tī in to̍k-li̍p chìn-chêng lóng sī Tāi-eng Tè-kok ê chi̍t-pō͘-hūn. Eng-liân-pang ê sêng-oân kok tī chē-chē tiōng-iàu ê hē-hāng ha̍p-chok, pí-lūn siong-gia̍p, oē-seng, kap kái-siān sàn-chhiah.

Eng-liân-pang
Commonwealth of Nations
kî-á
Eng-liân-pang ê sêng-oân-kok
Eng-liân-pang ê sêng-oân-kok
Chóng-pō͘  Liân-ha̍p Ông-kok Lûn-tun Marlborough House
kang-chok gí-giân Eng-gí
Lūi-hêng Voluntary association[1]
Sêng-oân-kok
Thâu-lâng
• Thâu-lâng
Charles 3-sè
• Sū-bū chóng-tiúⁿ
Patricia Scotland
• Gī-tiúⁿ
Paul Kagame
Kiàn-li̍p
1926 nî 12 goe̍h 19 ji̍t
1931 nî 12 goe̍h 11 ji̍t[2]
1949 nî 4 goe̍h 28 ji̍t
Bīn-chek
• Lóng-chóng
29,958,050 km2 (11,566,870 sq mi)
Jîn-kháu
• 2016 nî kó͘-kè
2,418,964,000
• Bi̍t-tō͘
75/km2 (194.2/sq mi)

Eng-liân-pang goân-té sī Tāi-eng Tè-kok ta̍uh-ta̍uh-á uá-kái liáu-āu, tī 1926 nî sêng-li̍p ê Eng-liân-pang. Chia cho͘-chit ê Eng-gí miâ sī British Commonwealth of Nations, 1949 nî kái-miâ kiò chò Commonwealth of Nations. m̄-koh tī Tang A-chiu kok-ka ê gí-giân lāi-bīn iáu-koh tiāⁿ-tiāⁿ kiò i ê kū-miâ "Eng-liân-pang".

Taⁿ i ū 53 ê sêng-oân kok, chit lāi-té , khioh-khì Mozambique lóng bat sī Tāi-eng Tè-kok ê léng-thó͘.

Sui-bóng miâ beh sêng beh sêng, m̄-koh To̍k-li̍p Kok-ka Kiōng-tông-thé kap Eng-liân-pang sī bô-kâng ê 2 ê cho͘-chit.

Goân-khí-thâu siu-kái

Eng-liân-pang chit-ê miâ sī 1884 nî hō--ê, tī hit tang Rosebery Pek-chiokÒ-chiu hóng-mn̄g. I tī Adelaide kóng che liáu-āu Tāi-eng Tè-kok ê chē-chē si̍t-bîn-tē ē tit-tio̍h tháu-pàng iā koh-khah to̍k-li̍p, koh kóng chiah-ê kok-ka ē piàn-choè Eng-liân-pang. Chit-ê kóng-hoat chū-án-ne lâu--lo̍h-lâi, chóng--sī chit-ê cho͘-chit khí-ki sī chhiau-koè 40 tang āu ê tāi-chì.

Bo̍k-phiau siu-kái

Eng-liân-pang m̄-sī chèng-tī cho͘-chit, Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-ông sī i ê chèng-sek toā thâu-lâng, tī chē-chē sêng-oân kok i mā sī kok-ka ê thâu-lâng. Eng-liân-pang ê ji̍t-siông sū-bū ū 1 ê pì-su-tiúⁿ teh chhú-lí, m̄-koh Liân-ha̍p Ông-kok kap chit-ê pì-su-tiúⁿ tùi chiah-ê sêng-oân kok pēng bô jīm-hô ê koân, in-ūi chiah-ê sêng-oân kok lóng sī ū in ka-tī ê chèng-hú ê to̍k-li̍p kok-ka. In cho͘-li̍p chit-ê cho͘-ha̍p sī beh tui-jip ē-kha ê kiōng-tông bo̍k-piau:

  • Tī sêng-oân kok tiong-kan cheng-ka keng-chè ha̍p-chok.
  • Kó͘-lē sêng-oân kok ê bîn-chú-hoà.
  • Khak-si̍t sêng-oân kok ū chun-chhûn jîn-koân.

Chham-khó siu-kái

  1. "Commonwealth Charter". 6 June 2013. 5 March 2019 khòaⁿ--ê. Recalling that the Commonwealth is a voluntary association of independent and equal sovereign states, each responsible for its own policies, consulting and co-operating in the common interests of our peoples and in the promotion of international understanding and world peace, and influencing international society to the benefit of all through the pursuit of common principles and values 
  2. "Annex B – Territories Forming Part of the Commonwealth" (PDF). Her Majesty's Civil Service. September 2011. goân-loē-iông (PDF) tī 6 December 2011 hőng khó͘-pih. 19 November 2013 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)