Ilokano-gí (Ilokano ia̍h Ilocano) sī tī Hui-li̍p-pin liû-thong ê chi̍t khoán gí-giân, sú-iōng jîn-kháu tī hit kok pâi tē-3 chē, sǹg Lâm-tó gí-giân ê chi̍t chióng.

Ilokano hun-pò͘ tē-tô͘

Bûn-jīSiu-kái

 
Kó͘-chá ê Ilokano bûn-jī.

Se-pan-gâ thóng-tī chìn-chêng, Ilokano-gí sī ēng chi̍t khoán Ìn-tō͘-hē bûn-jī lâi kì-siá--ê, che kap hit-tang-chūn Tagalog-gí ê bûn-jī beh kâng.

Si̍t-bîn sî-tāi, Se-pan-gâ-lâng ín-ji̍p Lô-má-jī, hiān-tāi ê Ilokano-gí sī ēng chit khoán jī-bó lâi siá. In-ê Lô-má-jī koh hun 2 khoán hē-thóng, chi̍t khoán sī chiàu Se-pan-gâ-gí ê pheng-im si̍p-koàn; lēng-goā chi̍t khoán sī chiàu Tagalog-gí ê si̍p-koàn, hiān-sî Tagalog-sek ê pheng-im khah ha̍h-ēng mā khah liû-hêng.

Liân-kiatSiu-kái