Ài-ní-lân (tó)

(Tùi Ireland-tó choán--lâi)

Ireland-tóAu-chiu sai-pêng ê 1 ê tó-sū, pí Britain koh-khah óa sai. Téng-kôan ū 2 ê pō·-hūn: Ài-ní-lân Kiōng-hô-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok ê Pak Ài-ní-lân.

LocationIslandIreland.png