J. K. RowlingLiân-ha̍p Ông-kok chok-ka Joanne Rowling (1965 nî 7 go̍eh 31 chhut-sì) ê pit-miâ. I siá-chok ê Harry Potter gín-á-kó· hō· i tùi 1997-nî khai-sí tī kok-chè-siōng tōa chhut-miâ. I chhut-sì tī England se-lâm-pō· South Gloucestershire ê chi̍t-ê sió-tìn hō-chò Chipping Sodbury.

J. K. Rowling (2006)

2004-nî 2-go̍eh ê Forbes cha̍p-chì pò-tō i ê châi-sán ū 5-ek 7-chheng 6-pah-bān Eng-pōng, sī le̍k-sú-siōng siá-chheh thàn siōng chē chîⁿ ê chok-ka. Tī Liân-ha̍p Ông-kok i oân-nā sī siōng-kài hó-gia̍h ê cha-bó·-lâng, sīm-chì pí Lú-ông Elizabeth 2-sè khah hó-gia̍h.

Chām-gōa liân-kiat siu-kái