Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn

(Tùi Ji̍t-pún siú-siòng choán--lâi)

Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn (Ji̍t-pún-gí: 内閣総理大臣, Naikaku sōri daijin) sī Ji̍t-pún lōe-koh ê siú-tiúⁿ kap chèng-hú thâu-lâng, ia̍h tio̍h sī Ji̍t-pún ê siú-siòng.

Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn kán-cheng Chóng-lí Tāi-sîn ia̍h-sī Chóng-lí.