Kàu-hông Paschalis 1-sè

Paschalis 1-sè (?  – 824 nî 2 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-98 jīm kàu-hông; tī 817 nî kàu 824 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Paschalis 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 817 nî 1 goe̍h 25 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 824 nî 2 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Stephanus 4-sè
Kè-jīm Eugenius 2-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 824 nî 2 goe̍h 11 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 2 goe̍h 11 ji̍t ia̍h 5 goe̍h 14 ji̍t ia̍h 5 goe̍h 16 ji̍t (Lô-má Thian-chú-kàu)
5 goe̍h 14 ji̍t (Tang Chèng-kàu)
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Paschalis 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eugenius 2-sè