khu-pia̍t: Go̍eh-niû sī Tē-kiû î-it ê oē-chheⁿ.

Goe̍h (月; Eng: month) sī le̍k-hoat (calendar) lāi-té 1 chióng kè-sǹg sî-kan ê tan-ūi, iok-liōng sī Goe̍h-niû ê bó͘-mih khoán chiu-kî, pí-lūn kóng se̍h Tē-kiû 1 lìn kú. Pêng-sò͘ siāng chia̍p ēng--ê sī goe̍h-siòng (moon phase) ê chiu-kî, tāi-iok-á ~29.53 kang. Ùi ó͘ (excavation)--chhut-lâi ê siàu-ki (tally stick) lâi kā khoàⁿ, jîn-lūikū-chio̍h-khì sî-tāi (Paleolithic age) tō ē-hiáu ēng goe̍h lâi sǹg sî-kan.


1 tang ê 12 kó͘-goe̍h

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h