Kǹg-khîm

(Tùi Kǹg-khîm-ka choán--lâi)

Kǹg-khîm sī 1 chióng ga̍k-khì, mā kiò-chò phi-á-no͘h, iûⁿ-hiân-khîm, se-iûⁿ-khîm iah-sī tâng-soàⁿ-khîm.

Kǹg-khîm

A grand piano (left) and an upright piano (right)
Keyboard instrument
Hornbostel–Sachs classification 314.122-4-8
(Simple chordophone with keyboard sounded by hammers)
Inventor(s) Bartolomeo Cristofori
Developed Early 18th century
Playing range

Musicians

Pianists (Lists of pianists)

Chit-khoán ga̍k-khì kāng-sî-chūn sio̍k-tī khîm-jí ga̍k-khì (keyboard instrument), táⁿ-kek ga̍k-khì (percussion instrument) he̍k-chiá-sī hiân-ga̍k-khì (string instrument), tio̍h khoàⁿ sú-iōng--ê sī toh-chi̍t-ê hun-lūi hē-thóng. Kǹg-khîm ê hoat-siaⁿ, sī khò pau mô͘-chiⁿ ê sè-ki chhâ-chhoê kòng kǹg-thih chò ê hiân lâi--ê, chhâ-chhoê kòng hiân liáu-āu, ē sûi thiàu--lī, tì-sú hiân kè-sio̍k tī kiōng-bêng ê pîn-lu̍t chùn-tōng, chit-lō chùn-tōng thàu-koè khîm-kiô thoân khì im-pang, kā siaⁿ hàm-toā.

Kǹg-khîm tī Se-kok im-ga̍k--ni̍h chia̍p-chia̍p ēng tī to̍k-chàu ê piáu-ián, sek-lāi-ga̍k kap phoāⁿ-chàu. Tī chok-khek kap pâi-liān mā tiāⁿ ēng. Sui-jiân thé-chek toā bô-hó soá-kiâⁿ, kè-siàu pí-kàu-tek khah koân, chóng--sī im-ga̍k-siōng ê piáu-hiān lêng-le̍k kap phó-phiàn-sèng ê in-toaⁿ, hō͘ kǹg-khîm taⁿ chiâⁿ-chò ga̍k-khì lāi-té siōng-kài siū hoan-gêng ê 1 khoán.

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái