Ka-thiok, mā ē-sái kóng cheng-siⁿ, sī chi̍t koá sûn-hoà ê tōng-bu̍t, it-poaⁿ sī chhī lâi chò khang-khoè, ēng chò chia̍h-mi̍h a̍h-sī bé-bōe. Tī kang-gia̍p siā-hōe, chhī ê lâng it-poaⁿ sī lông-gia̍p ê gia̍p-chiá.

Khah phó͘-phiàn ê ka-thiok: