Sèng Lô-má Tè-kok ê Karl 5-sè (Karl V), mā sī Se-pan-gâ Tè-kok ê Carlos 1-sè (Carlos I), i tī 1500 nî 2 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì, 1558 nî 9 goe̍h 21 ji̍t koè-sin. I tùi 1516 chiâⁿ chò Se-pan-gâ kok-ông; 1519 nî chiâⁿ chò Sèng Lô-má Tè-kok hông-tè; 1556 nî thè-ūi.

Karl 5-sè

Karl 5-sè sī Habsburg ông-tiâu ê chi̍t hūn, i ê sè-le̍k hoān-ûi hâm pō͘-hūn Se-au, Tiong-au, kap Lâm-au, koh ū Se-pan-gâ ê hái-goā niá-thó͘.

1547 nî Habsburg chi-phòe ê hoān-ûi.