Keng-kah-kut (La-teng-gí: Scapula) sī sin-khu téng chi̍t ki kut-thâu, nn̄g pêng chham só-kut kap siōng-phok-kut (humerus) sio-chiap. Keng-kah-kut kap só-kut lóng sī cho͘-sêng keng-toà ê lêng-kiāⁿ.

Tò-pêng keng-kah-kut ê kái-soeh tô͘.

Siong-koan siu-kái