Khé-bông Sî-tāi

(Tùi Khé-bông ūn-tōng choán--lâi)

Khé-bông Sî-tāiAu-chiu 18 sè-kí chó-iū ê le̍k-sú sî-kî, hit tong-sî tng teh hoat-seng tì-sek, bûn-hoà, kho-ha̍k to hong-bīn ê khé-bông ūn-tōng. Kong-êng Kek-bēng ê hoat-seng, ia̍h sī Louis 14-sè sî-tāi ê kiat-sok, ē-táng sǹg sī Khé-bông Sî-tāi ê khai-sí; Hoat-kok Kek-bēng sǹg sī sî-tāi ê kiat-sok. M̄-koh iáu-bô it-tēng ê kóng-hoat.

Lēng-gōa, tī Āu-hiān-tāi-chú-gī chi hā, thoân-thóng le̍k-sú lāi "Khé-bông" ê kài-liām, he̍k-chiá sī khé-bông ê su-sióng kè-ta̍t siū tio̍h tit-gî,