Khí-chhoé-iām tio̍h-sī khí-chhoé ê hoat-iām.

In-toaⁿ siu-kái

Khí-chhoé-iām ê in-toaⁿ ū chiù-khí, hoà-ha̍k io̍h-phín ê chhì-khek, kim-sio̍k siu-ho̍k-thé ê léng-jia̍t thoân-tó siong-hāi, siu-ho̍k-thé kah o·-tōng (窩洞, cavity) chi-kan ê li̍h-phāng (leakage), ki-hâi-sèng ê chhì-khek, kap goā-siong (trauma) téng-téng.

Chiù-khí sī khí-chhoé-iām ê chú-iàu goân-in. Tng-tang chiù-khí chìn-hêng kàu khí-pún-chit-khí-iū-chit kap-kài (dentinoenamel junction), sè-khún só· hun-kái ê sán-bu̍t kap to̍k-sò· ē chhim-ji̍p khí-chhoé, ín-khí chèng-chōng.