Khòng-keh, ia̍h khang-pe̍h, Eng-gí kóng space ("Óa-im: "su-pè-suh""; ì-sù: "khong-kan"), tī chi̍t kóa bûn-jī lāi-bīn hông ēng lâi keh-khui pí-lūn tan-gí, bûn-kù, he̍k-chiá im-chat téng sêng-hun. Ta̍k khoán giân-gí ê su-siá hē-thóng tùi khang-pe̍h ê sú-iōng ū bô kâng ê kui-chek.

Kun-kù ìn-soat ia̍h phah-jī ê su-kiû, chi̍t chióng bûn-jī ê khang-pe̍h khoah-tō͘ sī ē-tàng tiâu-chéng--ê.