Khoân-kéng kho-ha̍k

Khoân-kéng kho-ha̍k (環境科學) sī chi̍t bûn teh gián-kiù jîn-lūi siā-hōe hoat-tián oa̍h-tāng kap khoân-kéng ián-hoà kui-lu̍t chi-kan hō͘-siong chok-iōng ê koan-hē, pēng tui-kiû jîn-lūi siā-hōe kap khoân-kéng hia̍p-tông ián-hoà, chhî-sio̍k hoat-tián ê kho-ha̍k.

Tī hông-koan siōng, khoân-kéng kho-ha̍k sī beh gián-kiù lâng hām khoân-kéng chi-kan ê hō͘-siong chok-iōng kap chè-iok ê koan-hē, pēng siūⁿ pān-hoat beh lâi hoat-hiān siā-hōe keng-chè hoat-tián hām khoân-kéng pó-hō͘ chi-kan hia̍p-tiau ê kui-lu̍t; tī bî-koan siōng, sī beh gián-kiù khoân-kéng tiong bu̍t-chitiú-ki thé-lāi poaⁿ-soá, choán-hoà, thú-chûn ê kòe-têng í-ki̍p i-ê ūn-tōng kui-lu̍t, tùi sèⁿ-miā ê éng-hióng kap chok-iōng ki-chè, iû-kî sī jîn-lūi oa̍h-tāng só͘ pâi-hòng chhut-lâi ê u-jiám bu̍t-chit.