Kiáⁿ-sài (囝婿) sī cha-bó͘-kiáⁿ ê ang. Kiáⁿ-sài kiò bó͘ ê lāu-pē choè tiūⁿ-lâng, kiò i ê lāu-bú choè tiūⁿ-ḿ.

Bân-lâm-gí lāi-bīn, cha-bó͘-kiáⁿ kiat-hun kiò choè „chio kiáⁿ-sài“. Bân-lâm-gí lāi-té ū „kiáⁿ-sài sī poàn chú“ (囝婿是半子) ê kóng-hoat, ì-sù sī kiáⁿ-sài kah ka-kī ê poàⁿ ê kiáⁿ cha-put-to.