Kiú-liông

Hiong-káng ê chú-iàu tōe-he̍k

Kiú-liông (hàn-jī: 九龍) sī Hiong-káng ê chi̍t-pō͘-hūn, chham Hiong-káng-tó sio-keh Victoria-káng. Kiú-liông hun 4-ê hêng-chèng-khu, Kiú-liông-siâⁿ-khu, Koan-tông-khu, Chhim-chúi-pō͘-khu, Hông-tāi-sian-khu kap Iû-chiam-ōng-khu.

Kiú-liông ê hōan-ûi.