Ki-koan-chóa (機關紙), he̍k-chiá ki-koan-pò (機關報), sī iû bó͘-chi̍t-ê chèng-tóng, chèng-hú ki-koan ia̍h-sī siā-hōe thoân-thé chhut-pán ê pò-chóa kap cha̍p-chì téng-téng, the̍h-lâi hoat-pò͘ siau-sit, soan-thoân ka-kī ê chú-tiuⁿ ia̍h-sī chèng-chhek, chìn-chi̍t-pō͘ éng-hióng siā-hōe kong-lūn. Kî-tiong, iû chèng-tóng chhut-pán ê ki-koan-chóa iū-koh hō-chò tóng-pò (黨報). Chèng-tī thoân-thé chhut-pán ê ki-koan-chóa thong-siông ū kiông-lia̍t ê chèng-tī sek-chhái, li̍p-tiûⁿ sian-bêng; ah ha̍k-su̍t ki-koan téng hui-chèng-tī thoân-thé ê ki-koan-chóa óng-óng í siat-sit hoat-pò͘ ûi-chú.