Kim-chîⁿ-ku

?Kim-chîⁿ-ku
Furcifer pardalis
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Reptilia
Bo̍k: Squamata
A-bo̍k: Lacertilia
Ē-bo̍k: Iguania
Kho: Chamaeleonidae
A-kho kap sio̍k

Kim-chîⁿ-ku sī sio̍k Chamaeleonidae chit kho ê pâ-thiông-lūi. In ê te̍k-sek chi it si ē-tàng kái-piàn sin-ku ê sek-tī.