Kok-chhek hōe-siā (國策會社) sī thè Ji̍t-pún ê kè-ōe keng-chè ho̍k-bū ê pòaⁿ-koaⁿ pòaⁿ-bîn ê kong-si. Chia-ê kong-si chú-iàu chûn-chāi tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kî-kan. Kok-chhek hōe-siā to-sò͘ tī Ji̍t-pún ê si̍t-bîn-tē, mā ū pō͘-hūn tī Ji̍t-pún pún-thó͘. Tī si̍t-bîn-tē ê kok-chhek hōe-siā ū Pak Chi-ná Khai-hoat, Tiong Chi-ná Khai-hoat, Tâi-oân Thok-si̍t, Hôa-thài Khai-hoat téng. Tī Ji̍t-pún pún-thó͘ ê kok-chhek hōe-siā ū Tāi Ji̍t-pún Hâng-khong, Tang-a Hái-ūn téng. Boán-chiu-kok chò-ûi Ji̍t-pún ê ka-lé-kok, mā ū chi̍t-kóa kok-chhek hōe-siā, chhin-chhiūⁿ Boán-chiu Tāng-kang-gia̍p Khai-hoat, Boán-chiu Thok-si̍t Hōe-siā téng.