Tâi-oân Thok-si̍t Tu-sek Hōe-siā

Tâi-oân Thok-si̍t Tu-sek Hōe-siā (臺灣拓殖株式會社), kán-chheng Tâi-thok (臺拓), sī Tāi Ji̍t-pún Tè-kok sî-tāi í thui-chìn Tâi-oân kang-gia̍p-hòa kap khai-hoat Lâm-chi kap Lâm-iûⁿ ûi bo̍k-tek só͘ siat-li̍p ê pòaⁿ-koaⁿ pòaⁿ-bîn ê kok-chhek hōe-siā, hām Tâi-oân Gîn-hâng kap Tâi-oân Tiān-le̍k pēng-lia̍t.

Tâi-oân Thok-si̍t Tu-sek Hōe-siā