Boán-chiu-kok (滿洲國) sī tī 1932 nî kàu Tē 2 Chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok ê 1945 nî chi-kan, Ji̍t-pún só͘ siat-li̍p, khòng-chè ê ka-lé kok-ka.

Boán-chiu-kok
(1932–1934)
滿洲國

Tāi Boán-chiu Tè-kok
(1934–1945)
大滿洲帝國
1932 nî–1945 nî
Boán-chiu-kok kî-á
kî-á
Boán-chiu-kok
bûn-chiong
Chu-kù: 五族協和 王道樂土
"Ngó͘-cho̍k hia̍p-hô, ông-tō lo̍k-thó͘"
Kok-koa: Boán-chiu-kok Kok-koa (1933–1942 pán-pún)
Boán-chiu-kok Kok-koa (1942–1945 pán-pún)
Siú-to͘ Sin-kiaⁿ (Tiông-chhun)
(kàu 1945.8.9)
Thong-hòa
(tùi 1945.8.9)
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Hah-ní-pin
Koaⁿ-hong gí-giân Ji̍t-pún-gí
Boán-chiu-gí
Hàn-gí
Bông-kó͘-gí
Chong-kàu
Sîn-tō
Jû-kàu
Sat-boán-kàu
Tō-kàu
Hu̍t-kàu
Tang Chèng-kàu
Chèng-hú kun-chú-chè
Chip-chèng  
• 1932–1934
Phó͘-gî
Hông-tè  
• 1934–1945
Phó͘-gî
chóng-lí  
• 1932–1935
Tēⁿ Hàu-su
• 1935–1945
Tiuⁿ Kéng-hūi
Li̍p-hoat ki-kò͘ Li̍p-hoat-īⁿ
Le̍k-sú sî-kî Chiàn-kan-kî ·Jī-chiàn
• Kiàn-li̍p
1932 nî 3 goe̍h 1 ji̍t
• Kái chò kun-chú-chè
1934 nî 3 goe̍h 1 ji̍t
• Pang-hoāi
1945 nî 8 goe̍h 18 ji̍t
Hoè-pè Koan-kim-koàn
Boán-chiu-kok îⁿ
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Tiong-hoâ Bîn-kok
Tang-pak Chòe-ko Hêng-chèng Úi-oân-hōe
So͘-liân chiàm-niá Boán-chiu
Taⁿ siok-tī  Tiong-kok

Boán-chiu-kok ê siú-to͘ siat tiàm Sin-kiaⁿ, tio̍h sī kin-á-ji̍t ê Tiông-chhun-chhī.