Soan-thóng Hông-tè (宣統皇帝, Boán-chiu-gí: ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ
ᠶᠣᠰᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1906 nî 2 goe̍h 7 ji̍t – 1967 nî 10 goe̍h 17 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 11 tāi hông-tè, mā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 10 tāi hông-tè. 1908 nî kàu 1912 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Phó͘-gî (溥儀, ᡦᡠ ᡳ).

Phó͘-gî
溥儀
hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1908 nî 12 goe̍h 2 ji̍t – 1912 nî 2 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Kong-sū Hông-tè
Kè-jīm
Chāi-ūi 1917 nî 7 goe̍h 1 ji̍t – 1917 nî 7 goe̍h 12 ji̍t
Boán-chiu-kok chip-chèng
Chāi-ūi 1932 nî 2 goe̍h 18 ji̍t – 1934 nî 2 goe̍h 28 ji̍t
Tāi Boán-chiu Tè-kok hông-tè
Chāi-ūi 1934 nî 3 goe̍h 1 ji̍t – 1945 nî 8 goe̍h 17 ji̍t
Choân-miâ
Phó͘-gî (溥儀)
Liân-hō sî-kan
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē Chài-hong
Lāu-bú Gūwalgiya--sī
Chhut-sì 1906 nî 2 goe̍h 7 ji̍t(1906-02-07)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1967 nî 10 goe̍h 17 ji̍t (61 hòe)
Tiong-kok Pak-kiaⁿ

I tī 1934 nî kàu 1945 nî sī Boán-chiu-kok ê hông-tè.