Chheng-kok hông-tè

siōng nî-hō biō-hō sè-hō miâ-jī chāi-ūi
1 清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg Thian-bēng
天命
Thài-chó͘
太祖
Ko-hông-tè
高皇帝
Nurhaci 1616 nî - 1626 nî
2 清 佚名 《清太宗崇德皇帝朝服像》.jpg Thian-chhong (kàu 1636 nî)
天聰
Chông-tek (1636 nî khai-sí)
崇德
Thài-chong
太宗
Bûn-hông-tè
文皇帝
Hong Taiji 1626 nî - 1643 nî
3 清 佚名 《清世祖顺治皇帝朝服像》.jpg Sūn-tī
順治
Sè-chó͘
世祖
Chiong-hông-tè
章皇帝
Fulin 1643 nî - 1661 nî
4 清 佚名 《清圣祖康熙皇帝朝服像》.jpg Khong-hi
康熙
Sèng-chó͘
聖祖
Jîn-hông-tè
仁皇帝
Hân-iap
玄燁
1661 nî - 1722 nî
5 Portrait of the Yongzheng Emperor in Court Dress.jpg Eng-chèng
雍正
Sè-chong
世宗
Hiàn-hông-tè
憲皇帝
Īn-chin
胤禛
1722 nî - 1735 nî
6 乾隆皇帝老年肖像.jpg Khiân-liông
乾隆
Ko-chiong
高宗
Sûn-hông-tè
純皇帝
Hông-le̍k
弘曆
1735 nî - 1795 nî
7 清 佚名 《清仁宗嘉庆皇帝朝服像》.jpg Ka-khèng
嘉慶
Jîn-chiong
仁宗
Joē-hông-tè
睿皇帝
Iông-iám
顒琰
1796 nî - 1820 nî
8 003-The Imperial Portrait of a Chinese Emperor called "Daoguang".JPG Tō-kong
道光
Soan-chiong
宣宗
Sêng-hông-tè
成皇帝
Bîn-lêng
旻寧
1820 nî - 1850 nî
9 《咸丰皇帝朝服像》.jpg Hâm-hong
咸豐
Bûn-chiong
文宗
Hián-hông-tè
顯皇帝
E̍k-chù
奕詝
1850 nî - 1861 nî
10 002-The Imperial Portrait of a Chinese Emperor called "Tongzhi".JPG Tông-tī
同治
Bo̍k-chiong
穆宗
Gī-hông-tè
毅皇帝
Chài-sûn
載淳
1861 nî - 1875 nî
11 The Imperial Portrait of Emperor Guangxu2.jpg Kong-sū
光緒
Tek-chiong
德宗
Kéng-hông-tè
景皇帝
Chài-tiân
載湉
1875 nî - 1908 nî
12 Xuantong.jpg Soan-thóng
宣統
Phó͘-gî
溥儀
1908 nî - 1912 nî