Khong-hi Hông-tè (康熙皇帝, Boán-chiu-gí: ᡝᠯᡥᡝ
ᡨᠠᡳ᠌ᡶᡳᠨ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1654 nî 5 goe̍h 4 ji̍t – 1722 nî 12 goe̍h 20 ji̍t) sī Chheng-kok ê tē 3 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 2 tāi hông-tè. 1661 nî kàu 1722 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Hiân-iap (玄燁, Boán-chiu-gí: ᡥᡳᡠ᠋ᠸᠠᠨ
ᠶᡝᡳ
).

Khong-hi Hông-tè
康熙皇帝
Chheng-kok ê hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1661 nî 2 goe̍h 5 ji̍t – 1722 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Sūn-tī Hông-tè
Kè-jīm Eng-chèng Hông-tè
Choân-miâ
Hiân-iap (玄燁)
Liân-hō kap sî-kan
Khong-hi (康熙): 1662–1723
Sē-hō
Jîn Hông-tè (仁皇帝)
Biō-hō
Sèng-chó͘ (聖祖)
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē Sūn-tī Hông-tè
Lāu-bú Hàu-khong Chiong Hông-hiō
Chhut-sì 1654 nî 5 goe̍h 4 ji̍t(1654-05-04)
Pak-kiaⁿ Chí-kìm-siâⁿ
Kòe-sin 1722 nî 12 goe̍h 20 ji̍t (68 hòe)
Pak-kiaⁿ Oân-bêng-oân
Bōng Kéng-lêng

I sī Sūn-tī Hông-tè ê kiáⁿ, chāi-ūi ê sî-āu nî-hō Khong-hi, chiū-án-ne hō͘ lâng kiò chò Khong-hi Hông-tè. I iā sī Tiong-kok le̍k-sú leh chāi-ūi sî-kan choè tn̂g ê hông-tè. 1683 nî, i phài Si Lông bia̍t Tâi-oân ê Tang-lêng-kok.