Iong-chèng Hông-tè

(Tùi Eng-chèng Hông-tè choán--lâi)

Iong-chèng Hông-tè (雍正皇帝, Boán-chiu-gí: ᡥᡡᠸᠠᠯᡳᠶᠠᠰᡠᠨ
ᡨᠣᠪ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1678 nî 12 goe̍h 13 ji̍t – 1735 nî 10 goe̍h 8 ji̍t) sī Chheng-kok ê tē 4 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 3 tāi hông-tè. 1722 nî kàu 1735 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Īn-chin (胤禛, ᡳᠨ ᠵᡝᠨ).

Iong-chèng Hông-tè
雍正皇帝
Chheng-kok ê hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1722 nî 12 goe̍h 27 ji̍t – 1735 nî 10 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Khong-hi Hông-tè
Kè-jīm Khiân-liông Hông-tè
Choân-miâ
Īn-chin (胤禛)
Liân-hō kap sî-kan
Iong-chèng (雍正): 1723–1736
Sē-hō
Hiàn Hông-tè (憲皇帝)
Biō-hō
Sè-chong (世宗)
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē Khong-hi Hông-tè
Lāu-bú Hàu-kiong Jîn Hông-hiō
Chhut-sì 1678 nî 12 goe̍h 13 ji̍t(1678-12-13)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1735 nî 10 goe̍h 8 ji̍t (56 hòe)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ

I sī Khong-hi Hông-tè ê kiáⁿ, chāi-ūi ê sî-āu nî-hō Iong-chèng, chiū-án-ne hō͘ lâng kiò chò Iong-chèng Hông-tè.