Khiân-liông Hông-tè

Khiân-liông Hông-tè (乾隆皇帝, Boán-chiu-gí: ᠠᠪᡴᠠᡳ
ᠸᡝᡥᡳᠶᡝᡥᡝ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1711 nî 9 goe̍h 25 ji̍t – 1799 nî 2 goe̍h 7 ji̍t) sī Chheng-kok ê tē 5 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 4 tāi hông-tè. 1735 nî kàu 1795 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Hông-le̍k (弘曆, ᡥᡠᠩ ᠯᡳ).

Khiân-liông Hông-tè
乾隆皇帝
Chheng-kok ê hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1735 nî 10 goe̍h 8 ji̍t – 1796 nî 2 goe̍h 9 ji̍t
Chêng-jīm Eng-chèng Hông-tè
Kè-jīm Ka-khèng Hông-tè
Choân-miâ
Hông-le̍k (弘曆)
Liân-hō kap sî-kan
Khiân-liông (乾隆): 1736–1796
Sē-hō
Sûn Hông-tè (純皇帝)
Biō-hō
Ko-chong (高宗)
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē Eng-chèng Hông-tè
Lāu-bú Hàu-sèng Hiàn Hông-hiō
Chhut-sì 1711 nî 9 goe̍h 25 ji̍t(1711-09-25)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1799 nî 2 goe̍h 7 ji̍t (87 hòe)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ

I sī Eng-chèng Hông-tè ê kiáⁿ, chāi-ūi ê sî-āu nî-hō Khiân-liông, chiū-án-ne hō͘ lâng kiò chò Khiân-liông Hông-tè. 1795 nî, thoân-uī hō͘ i ê kiáⁿ Ka-khèng Hông-tè. Tiong-kok bîn-kan ū chin chē i ê kò͘-sū.