Thian-bēng (Hiō Kim)

Thian-bēng (天命; Boán-chiu-gí: ᠠᠪᡴᠠᡳ
ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ
abkai fulingga; Bông-kó͘-gí: ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠦ
Tengeriin süldet; 1616 nî kàu 1626 nî) sī Tiong-kok Hiō Kim Thài-chó͘ Ló͘-ní-hah-chê tī khí-chō Hō͘ Kim chèng-koân liáu-āu só͘ sú-iōng ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 11 tang.

天命
Thian-bēng
1616 nî–1626 nî
Kok-ka
Hiō Kim
Kun-chú
Ló͘-ní-hah-chê
Tn̂g-té
11 tang
Thâu-chêng:
Hiō Kim ê liân-hō Āu-piah:
Thian-chhong