Lâm-to͘

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Kan-sia̍p chi̍t-hūn pò-choá, chhiáⁿ khoàⁿ Lâm-hng To͘-chhī-pò; Ji̍t-pún Okinawa-koān ê kâng-miâ kong-si chhiáⁿ khoàⁿ Lâm-tō͘ (kong-si)

Lâm-to͘ (南都) sī hok-to͘-chhè (複都制) kok-ka tiong "lâm-pêng ê siú-to͘" ê chheng-hō͘.

Hō-chhoè Lâm-to͘--ê siâⁿSiu-kái

Koan-liân bûn-chiuⁿSiu-kái