Lîm Hiàn-tông (Hàn-jī: 林獻堂; 1881 nî 10 goe̍h 22 ji̍t - 1956 nî 9 goe̍h 8 ji̍t), miâ Tiau-thim (朝琛), Hiàn-tông sī i ê pió-jī, Koàn-oân (灌園).

Lîm Hiàn-tông sian-siⁿ.

Lîm Hiàn-tông tī Tâi-tiong-chhī Bū-hong-khu chhut-sì, sī Bū-hong Lîm-ka (霧峰林家) ê ka-cho̍k sêng-goân.

Lîm Hiàn-tông sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hô-pêng chèng-tī khòng-cheng ê tāi-piáu jîn-bu̍t, bat thui-tōng Tâi-oân Gī-hōe siat-tì chhéng-goān ūn-tōng (臺灣議會設置請願運動).

1947 nî, Tâi-oân hoat-seng Jī-jī-pat sū-kiāⁿ. Lîm Hiàn-tông kiaⁿ ē hō Tiong-kok Kok-bîn-tóng sat-hāi, só͘-í i chí-ū soán-te̍k lī-khui Tâi-oân, poaⁿ-sóa khì Ji̍t-pún lâi pó-choân sèⁿ-miā, āu-lâi chiū tām hia kòe-sin. Sí-āu, i lo̍h-chòng Tâi-oân. I poaⁿ-sóa toà tī Ji̍t-pún ê sî-chūn, iáu ū lâu-hā tùi Tâi-oân ê su-liām ê si-koa chok-phín: "Īⁿ-kok kang-san kham sió-chū, kó͘-hn̂g hoe-chháu iú sûi liân?" (異國江山堪小住,故園花草有誰憐?).