Lōe-jiân-ki (內燃機) sī jia̍t-ki ê chi̍t chióng, hū-chek kā jiân-liāu ê hòa-ha̍k-lêng choán-piàn chò le̍k-ha̍k-lêng. Lōe-jiân-ki it-poaⁿ ê ūn-chok hong-sek sī kā jiân-liāu hām khong-khì thàu-lām jiân-sio, sán-seng jia̍t-lêng, khì-thé siū-jia̍t phòng-tiòng, thong-kòe ki-hāi chong-tì choán-hòa chò le̍k-ha̍k-lêng, jiân-āu tùi-goā chok-kong. Lōe-jiân-ki ū hui-siông kóng-hoat ê èng-iōng, chū-tōng-chhia, chûn, hui-hêng-ki, hóe-chìⁿ ê iân-jín lóng-chóng sī lōe-jiân-ki; kî-tiong, siōng-kài chia̍p-khoàⁿ ê lōe-jiân-ki chiū sī chū-tōng-chhia ê khì-iû iân-jín kap chhâ-iû iân-jín.

Seng-hêng iân-jín