Lūi-pia̍t:Ông

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Ông.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 17 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 17 lūi.

A

B

E

H

I

K

L

N

P

S

T

Tī "Ông" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 11 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 ia̍h.