Lūi-pia̍t:1990 nî-tāi

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1990 nî-tāi.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 12 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 lūi.

1

Tī "1990 nî-tāi" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 19 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 19 ia̍h.