Lūi-pia̍t:Gîn-hâng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Gîn-hâng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

K

T

Tī "Gîn-hâng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.