Lūi-pia̍t:Jī-sû

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Jī-sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

C

S

Tī "Jī-sû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.