Lūi-pia̍t:Kó͘-tāi Sè-kài ê Chhit Kî-koan

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kó͘-tāi Sè-kài ê Chhit Kî-koan.

Tī "Kó͘-tāi Sè-kài ê Chhit Kî-koan" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 8 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 ia̍h.